Strategic Workflow

 

 

 

 

 

 

Zones
STREFY

Strategic Workflow ©

 

Strategic Workflow (strategiczny strumień pracy) składa sią z trzech stref : Runway, Loop*, Service. Projektowanie Strategic Workflow w każdej ze stref polega na uzgodnieniu i utrwaleniu zasad systemowych obejmujacych planowanie i realizację celów za pomocą technologii OKR (Objective & key Results).

Projektowanie opiera się o zasady Design Thinking. Narzędzia do projektowania,  to zestawy szablonów (Canvas) oraz symboli (Collection) ułatwiających wizualizację Strategic Workflow. Koncepcja systemu zarządzania utrwalona w Strategic Workflow uwzględnia zasady zwinnego zarządzania (Agile Management & Framework)

 * Strefa Loop określana także jako Feedback Loop

Koncepcja Strategic Workflow jest rozwijana i doskonalona. Obecna wersja  VER 2.5.2021


 
Strefa 1 RunwayStrefa 2 LoopStrefa 3 Service

 


 

Flow SessionProjektowanie Strategic Workflow odbywa się podczas wydarzenia Flow Session (EVENT). Rezultatem projektowania jest MVP oraz kolejne wersje (VER) Strategic Workflow 

ZONES COLLECTION

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

STRATEGIC WORKFLOW MODEL

Canvas -szablony podstawowe umożliwiają wdrożenie i zastosowanie technologii OKR do planowania i realizacji celów

1. NAVIGATOR
2. ANALYSER
3. GO MODEL CANVAS
4. OKR CANVAS
-------------------------------
STRATEGIC WORKFLOW CANVAS

Canvas - szablony dodatkowe umożliwiają integrację OKR z innymi metodami zarządzania

- BUSINESS MODEL CANVAS
- BACKLOG
- BAZA KPI

Zestawy symboli (Collection) służą do uzgodnienia,  zaprojektowania i utrwalenia Strategic Workflow 

- FLOW POINTs
- TECHNOLOGY
- PRODUCT
- CANVAS

 

Strategic WorkflowZONES
STRATEGIC WORKFLOW 


FLY to RUNWAY LOOP SERVICE

 

  

Zones Map

 

  

 

 

Strefa 1 Runway

ZONE 

RUNWAY
STREFA 1 

 

 

Check ListDESIGN CHECK LIST

 

 

W Strefie 1 Runway, lider i zespół projektują zasady planowania celów za pomocą technologii OKR, zasady alignmentu (powiązania celów), komunikacji w procesie planowania (Top-Down i Bottom-Up) pomiędzy szczeblami i współpracującymi obszarami oraz  zasady planowania inicjatyw i projektów wspierających realizację celów (OKR)*

 

 * projektowanie w strefie Runway może uwzgledniać integrację planowania z innymi systemami zarządzania w tym z Agile Framework (SAFe, Spotyfy itp.)

 


F L Y  t oR U N W A Y

 

  

 

 

Strefa 2 Loop

ZONE 

LOOP
STREFA 2

 

 

Check ListDESIGN CHECK LIST

 

 

W Strefie 2 Loop, lider i zespół projektują zasady monitoringu celów i kluczowych rezultatów (OKR)  oraz komunikacji uwzględniającej konstruktywny feedback. Projektują cykl interakcji pionowych i poziomych realizowanych w formie spotkań i prezentacji. Uzgodniają zasady oceny i ewidencjonowania zaplanowanych celów. Przygotowują zasady i cykl dokonywania przeglądów (Review) oraz niezbędnych aktualizacji i modyfikacji OKR

 


F L Y  t o : L O O P

 

 

 

 

Strefa 3 Service

ZONE 

SERVICE
STREFA 3

 

 

 

Check ListDESIGN CHECK LIST

 

 

W Strefie 3 Service, lider i zespół projektują zasady rozliczania OKR i dokonywania cyklicznych przeglądów biznesu (Business Review). Uzgadniają zasady przeglądów, zasady przepływu i gromadzenia informacji niezbędnych do podejmowania decyzji. Projektują zasady oceny potencjału realizowanych projektów. Uzgadniają zasady regeneracji (Refuelling) i przygotowywania wsparcia dla zespołu (Plug & Play). Określają zasady modyfikacji (Reset) dla OKR

 


F L Y  t o : S E R V I C E