Events

Events
WYDARZENIA

Events (wydarzenia) wywołują kolejne fale : projektowania, planowania i realizacji celów. Opierają się o określone scenariusze i narzędzia utrwalone w Strategic Workflow. Mają chakter cykliczny i mogą być elastycznie modyfikowane i dopasowywane do środowiska pracy zespołu

 


 
Flow SessionCreo CampStrategic SprintEvents Collection

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

EventsEVENT
STRATEGIC WORKFLOW WAVES 


FLY to FLOW SESSION | CREO CAMP | STRATEGIC SPRINT

 

  

Events Map

 

 

  

 

 

 

Flow Session

EVENT 

FLOW SESSION

Projektowanie Strategic Workflow
DESIGN WAVE

 

 

 

 

 

 

Check List SCENARIO

 

 

Wydarzenie wywołujące falę projektowania. Ukierunkowane na zaprojektowanie Strategic Workflow w trzech strefach: Runway, Loop i Service. Realizowane cyklicznie* celem doskonalenia i dokonywania modyfikacji w Strategic Workflow

 * - w pierwszym cyklu projektowania powstaje MVP Strategic Workflow, a w kolejnych cyklach jego kolejne wersje (VER)

 


F L Y  t o  : F L O W   S E S S I O N

 

  

 

 

 

Creo Camp

EVENT 

CREO CAMP

Planowanie celów i strategii
PLANNING WAVE

 

Check List SCENARIO

 

 

Wydarzenie wywołujące falę planowania. Ukierunkowane na zaplanowanie OKR i przygotowanie strategii. Zawiera elementy ukierunkowania strategicznego, alignmentu, poszukiwania rozwiązań (Design Thinking) oraz planowania inicjatyw i projektów. Wykorzytuje zasady utrwalone dla Strategic Workflow w strefie Runway 

 


F L Y  t o : C R E O   C A M P

 

 

 

 

Strategic Sprint

EVENT 

STRATEGIC SPRINT

Realizacja celów i strategii
IMPLEMENTATION WAVE

 

 

 

 

Check List SCENARIO

 

 

Wydarzenie wywołujace falę realizacji. Ukierunkowane na realizację OKR w tym zaplanowanych inicjatyw i projektów. Koncentrujące na cyklicznym monitoringu i przeglądach biznesu. Buduje dynamikę zwinnego zarządzania i działania w kierunku zaplanowanych celów. Kształtuje warunki do interakcji , umożliwia refleksję i wpływa na proces uczenia się. Wykorzytuje zasady utrwalone dla Strategic Workflow w strefie Loop i Service 

 


F L Y  t o :  S T R A T E G I C   S P R I N T